Yhdistyksen säännöt


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on AMC Club Finland, AMCCF


ja sen kotipaikka on Pori2. Tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää AMC, Rambler, Nash, Hudson, ja Jeep -merkkisten autojen harrastamista, sekä koota em. autojen harrastajat yhteiseen toimintaan.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

-järjestää kerhotapaamisia, autonäytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa

-ylläpitää jäsentensä autorekisteriä ja kerää autoista tietoa

-ylläpitää harrastuksesta tiedottavia maksuttomia kotisivuja internetissä


Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

-voi harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa

-voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia3. Jäsenet


Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.


Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


3.1 Jäsenrekisteri

- yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä. Jäsenrekisteriin kerätään jäsenen nimi, kotipaikka, yhteystiedot ja mahdollisten autojen tiedot.

-rekisteriin voi jokainen yhdistyksen jäsen tutustua. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.


Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa, taikka

yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.5. Liittymis- ja jäsenmaksu


Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.6. Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.


Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.


Kokous valitsee varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


Yhdistys kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.


Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.8. Tilikausi ja tilintarkastus


Yhdistyksen tilikausi on 1.marraskuuta-31.lokakuuta.


Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen syyskokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle.9. Yhdistyksen kokoukset


Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.


Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.


Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.


Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.


Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


Hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) hallituksesta on läsnä.


Kokous on päätösvaltainen kun paikalla on vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 9 jäsentä.10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kerholehdessä, yhdistyksen internetsivuilla tai sähköpostitse.


Hallituksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta puhelimitse tai sähköpostitse.11. Varsinaiset kokoukset


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. kokouksen avaus


2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa


3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


4. hyväksytään kokouksen työjärjestys


5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. kokouksen avaus


2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa


3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


4. hyväksytään kokouksen työjärjestysesitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto


5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille


6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet


9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa


10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.


Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Sekä sääntöjen muuttamisesta, että yhdistyksen purkamisesta tulee tehdä päätös kokouksessa, jonka perusteella pidetään ylimääräinen kokous, tai asia käsitellään seuraavassa varsinaisessa kokouksessa, jolloin kaikilla jäsenillä on ollut mahdollisuus tutustua ehdotettuihin muutoksiin.